Etický kodex

Kodex etiky Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky

1. Úvod

Kodex nenahrazuje právní regulaci ochrany majetku a osob, nýbrž na ni navazuje deklarací zásad etiky chování v dodavatelsko – odběratelských vztazích, vztazích mezi sociálními partnery v oboru aj.

 1.1. Cíl
Vydání Kodexu etiky sleduje šíření pojmu dobrých obchodních zvyklostí podle Obchodního zákoníku doplněné o specifické požadavky na chování provozovatelů a zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb ve vztahu k zákazníkům, jiným soukromým nebo veřejnoprávním bezpečnostním službám, k sociálním partnerům atd.

 1.2. Působnost

Kodex je určen všem subjektům působícím v oboru ochrany majetku a osob a je závaznou normou chování pro členy Asociace a jejich zaměstnance.
Kodex zároveň informuje odbornou i laickou veřejnost o zásadách a normách, které společnosti a podnikatelé dobrovolně přijali a hodlají je akceptovat prostřednictvím etické samoregulace.

 2. Vztahy k zákazníkům

2.1. Členové Asociace dodržují ve vztazích se zákazníky následující pravidla:

Svojí podnikatelskou činností poskytují zákazníkům formou dodávky výrobků nebo služeb optimální ochranu majetku a osob.
Nikdy nezneužijí odborné znalosti zákazníka, poskytnou pravdivé informace a seznámí jej s možnostmi kvalitního, komplexního a systémového přístupu k zajištění ochrany majetku a osob.
Ve svých nabídkách, projektech, výrobcích a službách nabízejí vždy dobrou kvalitu odpovídající potřebě zákazníka a jeo možnostem.

2.2. Morální a profesní zásady etického chování zaměstnanců:

Uplatňují zdvořilé jednání, korektní přístup k zákazníkům, jeho zaměstnancům i hostům.
Poskytují odborné, nezkreslené informace o bezpečnostní situaci zákazníka a navrhují opatření k odstranění nedostatků nebo předkládají náměty na zvýšení bezpečnosti.
Při poskytování služeb se považují za součást podniku a jeho bezpečnost zajišťují s maximální odpovědností.
Zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámí u zákazníka, a to i po skončení smluvního vztahu.
Plní své povinnosti s vědomím, že jejich profesionální výkon je též vizitkou zákazníka.
Nezneužívají svých odborných znalostí a dovedností ke škodě zákazníka ani jeho zaměstnanců nebo obchodních partnerů.

 3. Vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

3.1. Zaměstnavatelé ať společnosti nebo podnikatelé ve vztahu k zaměstnancům

Chovají se jako dobrý zaměstnavatel, který respektuje zákonná práva zaměstnanců a dle možností firmy řeší též jejich opodstatněné požadavky.
Vytváří systematicky pracovní podmínky pro odborný a bezpečný výkon pracovní činnosti.
Organizují zvyšování odbornosti jako podmínku kvalifikovaného poskytování služeb a zabezpečení jejich kvality. Respektují opodstatněné náměty, připomínky a požadavky sociálního partnera.

 3.2. Zaměstnanci a jejich zástupci ve vztahu k zaměstnavatelům ctí tyto zásady:

Svědomitě plní pracovní povinnosti s vědomím odpovědnosti za bezpečnost svěřeného majetku, života a zdraví osob.
Reprezentaci firmy dobrou prací a svým chováním u zákazníka i na veřejnosti chápou jako záruku rozvoje a prosperity firmy, a tím uspokojování svých potřeb.
Jsou loajální k zaměstnavateli, zejména nezneužívají firemní prostředky, znalosti související s firmou ani své odborné dovednosti ku prospěchu svému nebo třetích osob.
Vyvarují se jednání, které by jakkoliv ohrozilo plnění smluvního vztahu se zákazníkem nebo ohrozilo pověst firmy v očích veřejnosti.

 4. Vztahy mezi bezpečnostními službami

4.1. Vztahy mezi členskými firmami jsou motivovány příslušností ke profesnímu sdružení a z něho vyplývajícími společnými zájmy. V obchodní konkurenci a soutěži platí, že:

V hospodářské soutěži respektují zákonná pravidla a uznávají dobré obchodní zvyklosti.
Vzájemnou soutěž vedou čestnými a poctivými prostředky a zdržují se jednání, která jsou v rozporu s dobrými mravy.
Veškerou reklamu vedou pravdivě, nepoužívají metodu srovnávání s jinými firmami nebo negativního komentování jejich výrobků či služeb.
V hospodářské soutěži preferují vyváženost kvality nabídky v porovnání s cenou ve vztahu k potřebám zákazníka a jeho možnostem.

 4.2. Vztahy členských firem k veřejnoprávním bezpečnostním službám se řídí těmito zásadami:

Ve všech ohledech je respektována úloha a postavení těchto služeb. Členové Asociace napomáhají pracovníkům těchto složek v jejich záslužné činnosti.
Členové Asociace se cítí být součástí celospolečenského systému prevence kriminality a přispívají k prevenci kriminality ve střežených objektech a jejich okolí.
Účinnou spolupráci s veřejnoprávními bezpečnostními službami na úseku prevence kriminality aj. závadové činnosti považují za svou občanskou povinnost a otázku profesní cti.

chovna stanice ze severnich hvozdu